Utbildningar inom järnvägs­sektorn

Vi genomför målgrupps­anpassade grund- och kompletterings­utbildningar både för operativ­personal och lednings­personal inom järnvägs­sektorn. Dessutom årliga fort­bildningar och repetitions­utbildningar inom områdena trafik­säkerhet, elsäkerhet samt fordon.

Mer information om våra utbildningar kontakta Mats

Lokförar­utbildning

Vi har tillstånd att bedriva lokförar­utbildning och genomföra examination enligt lagen SFS 2011:725 om behörighet för lokförare.

Vår behörighet innebär att vi har rätt att bedriva utbildning avseende allmänna yrkes­kvalifikationer för förarbevis, infrastruktur, rullande materiel samt för praktiska moment i samband med framförande av järnvägs­fordon. Behörigheten innebär även att vi har rätt att genomföra examination vid prov för lokförare avseende infrastruktur, rullande materiel samt vid körprov.

Läs mer om Transport­styrelsens föreskrifter och allmänna råd om lokförarutbildning enligt lagen SFS 2011:725 om behörighet för lokförare. TSFS 2020:11 samt i lokförardirektivet 2007/59/EG

Lokförarutbildning
Lokförarutbildning
Lokförarutbildning
Ertms

ERTMS/ETCS

Vi genomför kompletteringsutbildningar i ERTMS (trafiksäkerhetsregler) för tillsyningsman skydd, tillsyningsman färd samt förare av tåg och spärrfärd.

Vi genomför även i samarbete med Bombardier Transportation/Alstom Transport kompletteringsutbildning, Förare av tåg och spärrfärd ERTMS/ETCS nivå 2. 

Förare växling huvudspår

Genom vårt tillstånd från Transportstyrelsen att bedriva lokförarutbildning och genomföra examination kan vi för järnvägsföretag erbjuda grundutbildning av medarbetare som ska framföra spårfordon i trafikverksamheten växling på huvudspår. 

I utbildningen ingår utbildning för lokförarbevis och kompletterande intyg.


Läs mer om innehållet i utbildningen >>

Förare växling huvudspår, lokförarbevis
OPT-TSA/TA

OPT-TSA/TA

Operatör för tunga spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap
Förutom tidigare krav på utbildning för operatör av tunga spårgående arbetsredskap ställer Trafikverket numera motsvarande krav även på operatör av tunga arbetsredskap (TA). 

Vi genomför utbildning av "Operatör för tunga spårgående arbetsredskap och tunga arbetsredskap" (OPT-TSA/TA). Beroende på förkunskaper och erfarenheter varierar utbildningens längd mellan 2 och 3 dagar. 

Referenser

Vi har bl.a. genomfört utbildningar på uppdrag av: SJ Götalandståg, MTR Nordic, Inlandståg, Flogas, NIRAS, Alstom Transport, Bombardier Transportation, Trafikverket och Transportstyrelsen. 

 

Referenser